اخبار مربوط به «خفاش دیوانه»

روزی از روزها خفاشی برای اولین‌بار به جنگل آمد،