اخبار مربوط به «خطر بازیهای رایانه ای برای کودکان»

با ابزاری کار می کند که در دنیای مجازی است که دسترسی آنها به دنیای واقعی مقدور نیست