اخبار مربوط به «خطرات استفاده از لنز رنگی»

سوراخ شدن قرنیه، عفونت‌های شدیدو … از عوارض استفاده از لنز‌های رنگی غیراستاندارد است.