اخبار مربوط به «خشمگین شدن»

استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟ چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان را بلند می‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟

تاریخ ارسال: ۰۲ آذر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬