اخبار مربوط به «خداوند»

بعد از کلی پیاده روی و بغل گرفتن دخترک و بی حس شدن دست هایم، او را می گذارم زمین و در دل با خودم قرار می گذارم که دیگر تا آخر مسیر هر چقدر هم اصرار کرد بغلش نکنم. کمی راه می رویم و او، تند می دود جلوی قدم هایم و می گوید: «بغلم کن!»

تاریخ ارسال: ۲۷ مهر ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

چه کودکانه فکر می کنم. به پروردگاری که مهرورزی مادرانه را در وجودم نهاده دارم می گویم برایم چگونه پرودگاری باشد

تاریخ ارسال: ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬

نمی دونم کدوم گوشه ای؟ اما حسم بهم می گه، تو همونجایی، سر جای قبلیت،

تاریخ ارسال: ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - - برچسب‌ها: ٬