اخبار مربوط به «حمله آسم»

کیوی و توت‌ها می‌تواند او را وسوسه کند که حساسیت‌ها در همین میوه‌هاست