اخبار مربوط به «حسنی نگو یه دسته گل»

تویِ ده شَلَمرود حسنی تک وتنها بود

حسنی نگو ، بلا بگو تنبلِ تنبلا بگو

موی بلند ، روی سیاه ، ناخن دراز ، واه واه واه !