اخبار مربوط به «حسنی میره به کرمان خونه مش تقی خان»

میرم به باغ ماهان همراه مش تقی خان
می رم به قلعه بم حمام گنجعلی خان