اخبار مربوط به «حسنی ما قوی شده»

صبحانه ات کامل است وقتی که شیر می نوشی
حالا حسن چه زیبا قوی شده بچه ها
یک پهلوان نه یک موش نه در خیال و رویا