اخبار مربوط به «حب اهل بیت و فرزندان»

حب اهل بیت علیهم السلام و بغض دشمنان ایشان، یکى از اصول مهم تربیتى مى‏ باشد که واکسینه کردن مغز و اندیشه فرزندان، در این باب ضرورى است.