اخبار مربوط به «حاشیه دوزی»

یکی از راحت ترین راه های اضافه کردن منگوله به پارچه و یا بافتنی ها، استفاده از روشی ه که در ادامه گفته می شه.