اخبار مربوط به «حاج مجتبی تهرانی»

آنچه که در باب تربیت نقش زیربنایی دارد و برای تأدیب و تربیت می­ خواهیم از او استفاده کنیم، حیاء و پرده­ داری است. اگر بخواهی در آن حال که خشمگین هستی، فرزندت را تربیت کنی، چون هنوز نتواستی خودت را کنترل کنی، ممکن است حرکتی از تو سر بزند که این موجب پرده ­دری شود.

“همانا بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث می­گذارند، ادب است نه مال. چرا که مال از بین می­رود و ادب باقی می­ماند”