اخبار مربوط به «جنگ با آدمک ها»

دورتی و دوستانش به قصر پادشاه میروند و ز او میخواهند تا آن یازده نفر را که که مجسمه تبدیل کرده است، آزاد نماید…