اخبار مربوط به «جلوگیری از آسیب های ناشی از عفونت های دستگاه ادراری»

هیچگاه لباسهای خیس و مرطوب را تن نکنید.