اخبار مربوط به «جای کارت پارچه ای»

با این روش می تونید علاوه بر جای کارت، جا موبایلی و در ابعاد بزرگتر کاور تبلت بدوزید. خیلی خیلی راحته و نیازی به داشتن چرخ خیاطی هم نیست.