اخبار مربوط به «تغذیه قبل از بارداری»

خانم باردار در ۳ ماهه اول بارداری حداکثر ۳۰/۱ تا ۲ کیلو گرم باید اضافه کند.