اخبار مربوط به «تعطیلات اضطراری»

با تعطیلی مراکز نگهداری از کودکان، مادران شاغل برای حضور در محل کار ناچارند تا کودکانشان را برای مراقبت به کسی بسپارند این در حالی است که بسیاری از مادران کسی را برای سرپرستی فرزندشان ندارند.