اخبار مربوط به «تشخیص کم خونی»

در سنین کم و بچه های شیر خوار نیز کم خونی دیده می شود