اخبار مربوط به «تشخیص صدا توسط نوزاد»

کودک هفت ماهه می تواند زبان مادری خود را تشخیص دهد.