اخبار مربوط به «ترشی بادمجان»

وقتی بادمجان ها پخت آنرا آبکش کنید و مطمئن شوید آب اضافی ندارد، آب باعث می شود ترشی کپک بزند.