اخبار مربوط به «تربییت دینی»

مفهوم عبودیت و عبد بودن ، مفهومی بسیارکلیدی و اساسی بوده و آموزش آن باید از دوران کودکی آغاز شود. والدین معمولا به فرزندان خود می گویند که باید خدا را اطاعت کنند اما علت اصلی این اطاعت که بندگی انسان هاست را بیان نمی کنند.