اخبار مربوط به «تربیت دینی کودک ، نقش فرزندان در تربیت والدین»

نوع نگرش والدین به “خود”، اهمیت، جایگاه و وظیفه ای که برای خود در هستی قایل هستند، به طور واضح و روشنی در تک تک عملکردهای آنها تاثیر گذار است و مجموعه این عملکردها بستری است که کودک در آن بزرگ می شود

هر چه که مقصد حرکت واضح تر و روشن تر باشد ، طی کردن مسیر ساده تر می شود . برای کسی که میداند به کجا میخواهد برسد ، تحمل رنجهای راه آسانتر و صبرو بردباری در مقابل سختیهای مسیر افزون تر میشود .