اخبار مربوط به «تربيت و تعليم فرزندان»

پیامبر گرامی اسلام می فرمایند: کودکان را دوست داشته باشید با ایشان مهربانی کنید و هرگاه به ایشان وعده ای دادید به وعده خود وفا کنید زیرا آنان روزی خود را از شما می دانند.