اخبار مربوط به «ترانه های بازی و نوازش»

این کتاب با شعرهایی زیبا و نقاشی های زلال، کودکان را با پدیده های طبیعت آشنا میکند.