اخبار مربوط به «تخت کودک»

  ۱-فرزندتان را به پشت بخوابانید.   ۲- روی صورتش را با قنداق یا پتو یا ملحفه نپوشانید.   ۳- فرزندتان را روی تخت هایی که لبه های بدون حفاظ دارند نخوابانید. افتادن طفل از تخت می تواند خطرات جدی ای را برای او به دنبال داشته باشد.   ۴- اگر تخت فرزندتان جداست، دور […]