اخبار مربوط به «تاثیر مراقبتهای بارداری در تربیت»

عضی مادران دچار استرس مضاعف می­شوند که اگر مشکلی پیش بیاید، چه کنند؟ با عوارضی که برای فرزندشان پیش ­می­ آید چه کنند؟ سهم ما این است که زمینه ساز شرایط مثبت باشیم، اما همه چیز از اول تا آخر به­دست خداست که خودش مهربان­ترین مهربانان است.