اخبار مربوط به «تاثیر سوسیس و کالباس بر دستگاه گوارش»

سوسیس و کالباس‌ها ۱۰ برابر استاندارد جهانی میکروزامین دارند و معلوم است دستگاه گوارشی کودکان با این افزودنی‌های زیاد چه آسیبی می‌بینند.