اخبار مربوط به «بی اجازه»

می تونستم کاغذها رو از دم دستش جمع کنم و بگم خیلی ناراحت شدم که بی اجازه دست زدی و اون هم مقاومت کنه و بخواد جلوی من رو برای جمع کردن کاغذها بگیره و….

تاریخ ارسال: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬