اخبار مربوط به «بیماری های نوزادان»

کزاز یک فلج حاد اسپاستیک است که از طریق سم باکتری کلستریدیوم تتانی ایجاد می‌شود. سم تولید شده به سیستم عصبی حمله می‌کند و پس از حدود دو تا چهارده روز علائم عصبی پدیدار می‌شود.