اخبار مربوط به «بیماری های دستگاه تنفس»

احتمال ابتلا به انفلونزا در کودکان، سالمندان، زنان باردار بیشتر است.