اخبار مربوط به «بستن لوله رحم زنان»

بستن لوله های رحم در خانمها یک روش جراحی است که باعث عقیم شدن خانمها می گردد . در این روش لوله های رحم بسته می شود و از انتقال تخمک به رحم جلوگیری می کند .   بستن لوله رحم بستن لوله های رحم در خانمها یک روش جراحی است که باعث عقیم شدن […]