اخبار مربوط به «بزرگی زبان»

عواقبی چون کوتاهی قد،‌ بزرگی زبان و تأخیر در بلوغ…