اخبار مربوط به «برونو ماری»

اگر فیل بزرگ و خاکستری بخواهد حیوان دیگری باشد، به نظر شما دوست دارد چه حیوانی باشد؟