اخبار مربوط به «بروفن»

نباید داروی ایبوپروفن در دوران بارداری مصرف شود.