اخبار مربوط به «بافت سربند»

به اندازه دور سر زنجیره زده و به همان روشی که شال را بافتید، کار را شروع میکنید، بلندی سر بند به نظر شما وشخص مورد نظر بستگی دارد.