اخبار مربوط به «بافت رکن»

بافت جو دانه محکم است و هر چیزی که به این روش بافته شود عمر طولانی تری دارد.