اخبار مربوط به «بافتن موتیف شش ضلعی»

خوبی این موتیف شش ضلعی اینه که از کنار هم قرار دادن هر چند تا از اون، می تونید به اشکال زیبایی برسید.