اخبار مربوط به «بازی های رایانه ای کودک»

با ابزاری کار می کند که در دنیای مجازی است که دسترسی آنها به دنیای واقعی مقدور نیست