اخبار مربوط به «بازی‌های دیجیتال»

کودکان کم سن، قدرت تشخیص مرز دنیای واقعی و خیالی را ندارند، به همین دلیل حتی زمانی که بازی نمی‌کنند، همچنان در همان فضا زندگی می‌کنند و همه‌‌چیز دنیای واقعی را متناسب با دنیای تخیلی بازی‌ها شبیه‌سازی‌ می‌کنند.