اخبار مربوط به «ایبوبروفن»

نباید داروی ایبوپروفن در دوران بارداری مصرف شود.