اخبار مربوط به «اژدها و آتش دهانش»

آیا اگر آتش دهانش را پس بگیرد باز هم بلای جان همه خواهد شد؟