اخبار مربوط به «اهداي غير‌قانوني جنین»

شاید برخی افراد ندانند که حتی دلالی و واسطه‌گری نیز شرایط و قوانین خاص خود از جمله دارا بودن پروانه دلالی، شرایط سنی، نداشتن سوء پیشینه، داشتن ضامن معتبر، پرداخت وجه‌الضمان و چندین شرط دیگر را دارد که قانون آن در سال ۱۳۱۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. امروزه این قانون نه تنها […]