اخبار مربوط به «انتخاب کیف برای بچه ها»

استفاده از کیف‌هایی که روی یک شانه ‌انداخته می‌شود به دانش‌آموزان توصیه نمی‌شود.