اخبار مربوط به «امانت»

سرمایه به باد هم برود می توانی بگویی: مال خودم بود، به باد رفت که رفت! اما بار امانت را چه باید کرد؟!

تاریخ ارسال: ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬ ٬