اخبار مربوط به «امام نقی علیه السلام»

عین یک ذکر به تعدادی که دلم از حلاوت نامهایشان شیرین میشود

می خوانم

فما احلی اسمائکم