اخبار مربوط به «الگوی عملی کودک»

همه مادر پدرا دوست دارن بچه هاشون مؤدب باشن. وقتی یه بزرگتر رو ببینن بهش سلام کنن