اخبار مربوط به «الهیات»

    و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد پس برایش معاونی موافق بسازم… و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده‌های بشر را گرفت و گوشت در جایش پر کرد * و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا […]

تاریخ ارسال: ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ - - برچسب‌ها: ٬ ٬ ٬ ٬