اخبار مربوط به «افسانه شعبان نژاد»

این کتاب با شعرهایی زیبا و نقاشی های زلال، کودکان را با پدیده های طبیعت آشنا میکند.