اخبار مربوط به «افزایش فشار خون در کودکان»

یافته‌های پژوهشی حاکیست: نداشتن خواب راحت در شب منجر به افزایش فشارخون در کودکان و نوجوانان می‌شود. محققان چینی با اشاره به یافته‌های حاصل از تحقیق انجام شده در این زمینه می‌گویند: افراد با داشتن وزن طبیعی فشار خون جزئی دارند، اما کودکان و نوجوانانی که خواب کافی در شب ندارند، ممکن است افزایشی جزئی […]