اخبار مربوط به «اصول تغذیه سالم کودکان»

اگر می خواهید ذائقه کودک شما به غذاهای چرب و شور که زمینه ساز انواع بیماری هاست عادت نکند، باید از زمانی که غذای کمکی را آغار می کنید تا ۵ سالگی ذائقه کودک را شکل دهید.شکل گیری عادات و رفتار تغذیه ای صحیح در دوران کودکی یکی از عوامل موثر در پیشگیری و کاهش […]